اگر صدای حرکات برخی از کلمات نماز مثل فتحه اَ یا کسره اِ یک مقدار تغییر کند ولی به صورتی باشد که عرف متوجه آن نشود یا معنی را تغییر ندهد، آیا باید آن کلمه با با صدای صحیح تکرار کرد؟
اگر صدای حرکات برخی از کلمات نماز مثل فتحه اَ یا کسره اِ یک مقدار تغییر کند ولی به صورتی باشد که عرف متوجه آن نشود یا معنی را تغییر ندهد، آیا باید آن کلمه با با صدای صحیح تکرار کرد؟

باسمه تعالی

این مقدار ضرری به صحیح بودن نماز نمی زد و نیازی به تکرار نیست.

کد سایت fa6954
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز