اگر کسی بعد از تکبیرة الاحرام، حمد و سوره را فراموش کرد، وظیفه اش چیست؟
اگر کسی بعد از تکبیرة الاحرام، حمد و سوره را فراموش کرد، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی حمد را فراموش کند، در صورتی که وارد رکن بعد یعنی رکوع شده باشد، نمازش صحیح است و نمازش را ادامه دهد ولی در صورتی که وارد رکوع نشده است؛ هرچند مثلاً کمی خم شده باشد، واجب است بایستد و حمد را بخواند و نمازش را ادامه دهد.

2. اگر کسی سوره را فراموش کند، در صورتی که وارد رکن بعد یعنی رکوع شده باشد، نمازش صحیح است و نمازش را ادامه دهد ولی در صورتی که وارد رکوع نشده است؛ هرچند مثلاً کمی خم شده باشد، می تواند به رکوع برود و نمازش را ادامه دهد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است بایستد و سوره را بخواند و نمازش را ادامه دهد.

کد سایت fa6922
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز