اگر مرتکب مکروه شویم باید توبه کنیم؟
اگر مرتکب مکروه شویم باید توبه کنیم؟

باسمه تعالی

توبه یعنی ندامت قلبی، طلب مغفرت و بخشش از خدای متعال و جبران خسارت هایی است که در اثر عمل شخص پدید آمده است و چنین مفهومی هم در کارهای حرام معنا دار است و هم مکروه؛ البته برای کارهای حرام باید توبه کند ولی در مکروهات بهتر است توبه کند. در هر حال چه در موارد حرام و چه مکروه، اگر از عمل فرد خسارتی پدید آید، باید آن را جبران کند.

کد سایت fa6878
طبقه بندی موضوعی توبه