بنده طلبه سطح عالی هستم. جهت برنامه قرآنی برای خودم، به نظر حضرتعالی مطالعۀ یک دور تفسیر در اولویت است یا اینکه متن قرآن خوانده شود و هر جا فهم نشد، به تفسیر مراجعه گردد؟
استاد عزیز بنده طلبه سطح عالی هستم. جهت برنامه قرآنی برای خودم، به نظر حضرتعالی مطالعۀ یک دور تفسیر در اولویت است یا اینکه متن قرآن خوانده شود و هر جا فهم نشد، به تفسیر مراجعه گردد؟

باسمه تعالی

بهتر است یک دوره تفسیر مثل «مختصر مجمع البیان» خوانده شود. سپس یک دوره متن قرآن خوانده شود و در موارد مبهم به تفسیر های مفصل مانند «المیزان» مراجعه گردد.

کد سایت fa6867
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه|قرآن