اگر کسی به ما گفته باشد، به دلیل خواب، استراحت، مطالعه درسی و با هر دلیلی دیگر در ساعت خاصی مزاحم او نشویم، صرف نظر از جنبۀ اخلاقی، تماس تلفنی یا رفتن ما به خانه او و... از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
اگر کسی به ما گفته باشد، به دلیل خواب، استراحت، مطالعه درسی و با هر دلیلی دیگر در ساعت خاصی مزاحم او نشویم، صرف نظر از جنبۀ اخلاقی، تماس تلفنی یا رفتن ما به خانه او و... از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر این کارهای شما باعث ناراحتی و اذیت آن فرد می شود یا ضرری به او وارد می کند، جایز نیست.

 

کد سایت fa6864
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت|حق الناس