نخلستان ما با استفاده از آب سد آبیاری می شود و دولت پول آب را از ما می گیرد. مقدار زکات چقدر می باشد، یک دهم یا یک بیستم؟
نخلستان ما با استفاده از آب سد آبیاری می شود و دولت پول آب را از ما می گیرد. مقدار زکات چقدر می باشد، یک دهم یا یک بیستم؟

باسمه تعالی


اگر در آبیاری از پمپ و مانند آن استفاده نمی شود، میزان زکات یک دهم است؛ هرچند پول آب پرداخت شود.

کد سایت fa6862
طبقه بندی موضوعی نصاب زکات|مسائل متفرقه زکات