رانندۀ تاکسی معمولاً در شهر خودش (باکو ـ آذربایجان) رانندگی می کند. ولی ممکن است در یک ماه 3 یا 4 بار مشتری را به شهر دیگر هم ببرد. آیا در تمام شهرهای آن کشور نماز او تمام است؟
1. شخصی رانندۀ تاکسی است. معمولاً در شهر خودش (باکو ـ آذربایجان) رانندگی می کند. ولی ممکن است در یک ماه 3 یا 4 بار مشتری را به شهر دیگر هم ببرد. آیا در تمام شهرهای آن کشور نماز او تمام است یا فقط شهرهای که به آنجا می رود، تمام است؟ 2. او که فرض کنیم در تمام شهرهای کشور خود رانندگی می کند، اگر به شهر کشور دیگر (مثلاً به مشهد) یک بار مشتری برد، آیا در مشهد نمازش تمام است یا شکسته؟ 3. این که می گویند: «راننده در تمام جاها نمازش تمام است». این به چه معنا است؟ یعنی راننده ای که فقط در شهر خودش رانندگی می کند، آیا در تمام کشورهای جهان نمازش تمام است؟ 4. اگر این راننده ۲ روزی به شهر دیگر رفت ولی نه برای شغلش، بالعکس برای زیارت یا صله رحم... آیا در آنجا نمازش تمام است یا شکسته؟

باسمه تعالی

1. در تمام مسافرت های کاری که به عنوان شغلش (رانندۀ تاکسی) به سفر می رود، باید در همۀ شهرهایی که در مسیر سفر از آن ها عبور می کند یا در آن ها اقامت می کند، نمازش را تمام بخواند ولی اگر به شهری مسافرت کند ولی به عنوان شغل سفر نکرده باشد، باید نمازش را شکسته بخواند.

2. نمازش در شهر مشهد تمام است.

3. این مطلب صحیح نیست.

4. چنانکه از بند 1 معلوم شد، نمازش شکسته است.

کد سایت fa6819
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر