دانشجویی قرار است یک سال به این صورت بین وطن و محل تحصیل که شهری با فاصلۀ حدود سیصد کیلومتر است، در رفت و آمد باشد که دو هفته را در وطن بماند و یک هفته را در محل تحصیل باشد. حکم نماز و روزه او چگونه خواهد بود؟
دانشجویی قرار است یک سال به این صورت بین وطن و محل تحصیل که شهری با فاصلۀ حدود سیصد کیلومتر است، در رفت و آمد باشد که دو هفته را در وطن بماند و یک هفته را در محل تحصیل باشد. حکم نماز و روزه او چگونه خواهد بود؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه به سفرش کمتر از مسافت شرعی (700 کیلومتر رفت و برگشت) است، نمازش کامل و روزه اش ضحیح است.

 

کد سایت fa6808
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر