من به عنوان عکاس با افراد و خانم های زیادی در ارتباطم که دین خاصی ندارند و یا قائل به حجاب نیستند، درآمد من و نگاه من مشکلی دارد؟
من به عنوان عکاس با افراد و خانم های زیادی در ارتباطم که دین خاصی ندارند و یا قائل به حجاب نیستند، درآمد من و نگاه من مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

1. نگاه بدون شهوت به افراد غیر مسلمان و نیز به افراد مسلمانی که معمولاً حجاب را رعایت نمی کنند، حرام نیست.

2. عکاس، مالک درآمد حاصل از عکاسی است؛ هرچند احیاناً در نگاهش به مشتریان رعایت حدود شرعی را نکند.

کد سایت fa6792
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن