آیا وکالت با بیهوش شدن وکیل یا موکل باطل می شود؟
آیا وکالت با بیهوش شدن وکیل یا موکل باطل می شود؟

باسمه تعالی

عقد وکالت با بیهوش شدن وکیل یا موکل باطل نمی شود؛ هرچند در موارد بیهوشی طولانی احتیاط واجب آن است که عقد وکالت پس از به هوش آمدن وکیل یا موکل تجدید شود و نیز احتیاط  واجب آن است که قبل از به هوش آمدن موکل، وکیل تصرفی انجام ندهد یا اگر تصرفی کرد، پس از به هوش آمدن موکل از وی اجازه بگیرد. در تمام این موارد اگر بیهوشی کوتاه مدت باشد، تمام این امور در حد احتیاط مستحب ثابت خواهد بود.

کد سایت fa6730
طبقه بندی موضوعی احکام وکالت