آیا با بیهوش شدن یک مرجع تقلید وکالت های وی باطل می شود؟
آیا با بیهوش شدن یک مرجع تقلید وکالت های وی باطل می شود؟

باسمه تعالی

خیر باطل نمی شود.

 

کد سایت fa6717