عدۀ وطی به شبهه از نظر آیت الله هادوی تهرانی چند حیض است؟
عدۀ وطی به شبهه از نظر آیت الله هادوی تهرانی چند حیض است؟

باسمه تعالی

عدۀ وطی به شبهه، مانند عدۀ طلاق است. بنابراین:

1. برای زنی که حیض می بیند، گذاراندن سه دورۀ پاکی از زمان دخول است؛ یعنى بعد از آن که دخول در زمان پاکی انجام شد، به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود. همین که حیض سوم را دید، در واقع با احتساب پاکی زمان دخول، سه پاکی را گذارنده است و عده اش تمام مى‌شود و اگر دخول در زمان حیض انجام شده است، به قدرى صبر کند که ابتدا از این حیض پاک شود و دو بار دیگر حیض ببیند و پاک شود. همین که حیض سوم را دید، عده اش تمام مى‌شود.

2. برای زنی که در سن حیض قرار دارد اما خون نمی بیند، سه ماه کامل قمری از زمان دخول است.

کد سایت fa6703
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده