می دانیم که مثلاً حبوبات «مثلی» و حیوانات «قیمی» محسوب می شوند‌. آیا میوه‌ ها مانند سیب، انگور و... مثلی است یا قیمی؟
می دانیم که مثلاً حبوبات «مثلی» و حیوانات «قیمی» محسوب می شوند‌. 1. آیا میوه‌ ها مانند سیب، انگور و... مثلی است یا قیمی؟ 2. اگر مثلی است، کسانی که سال ها قبل از میوه‌ها دزدی کرده اند و سال ها بعد به صاحبانش قیمت آن ها را داده اند یا به این نیت به آن ها گفته اند که «یک شخصی به شما فلان قدر پول بدهی دارد، او را حلال کنید» در اینجا نیتش همین پول میوه بود. در این حال ذمه اش بری می شود یا باید مثلش بدهد؟ 3. کسانی که از کارخانه ها مثل کارخانۀ نان یا از کارخانۀ شیرینی یا از کارخانۀ آب یا نوشابه و... دزدی کرده اند، آیا الآن باید مثلش را بدهد یا قیمتش را؟ 4. کسی که سیمان دزدی کرده و این سیمان را استفاده کرده است. این سیمان مثل دارد و نمی تواند مثلش را بخرد و به صاحبش بدهد. آیا جایز است به وسیلۀ شخص سوم قیمتش را به صاحبش برساند؟

باسمه تعالی

1. میوه ها مثلی هستند.

2. باید مثل آن میوه تهیه و به صاحب آن ها تحویل داده شوند؛ مگر اینکه مثل آن موجود نباشد یا تهیۀ آن با عسر و حرج همراه باشد یا برگرداندن مثل، موجب اعتراف به گناه یا آبروریزی باشد که در این همۀ این فروض واجب است قیمت آن به قیمت روز، پرداخت شود. بنابراین اگر با رعایت آنچه بیان شد، وظیفۀ شما پرداخت قیمت بوده باشد و پولی که در گذشته داده اید با قیمت همان روز آن نوع میوه مساوی بوده، اکنون چیزی بر عهدۀ شما نیست.

3. باید مثلش را بدهد با رعایت آنچه در بند 2 بیان شد.

4. با رعایت آنچه در بند 2 گفته شد، باید قیمت سیمان را به صاحبش بدهد و لازم نیست خود سرقت کننده قیمت را به صاحب مال برساند، بلکه اگر پرداخت قیمت توسط خود سارق موجب اعتراف به گناه یا آبروریزی باشد، واجب است به طریق دیگری این قیمت را به صاحب مال برساند؛ مثلاً شخص ثالث این کار را انجام دهد یا پولش را به حساب صاحب مال واریز کند و اگر این مقدار هم ممکن نیست، باید اعتراف کند.

کد سایت fa6687
طبقه بندی موضوعی احکام غصب|حق الناس