اگر شخصی در جشن عروسی فرزندش، مطرب و نوازندۀ آهنگ مطرب دعوت می کند، آیا پس از اتمام کار آن خواننده و نوازنده، اجرت آن ها را باید داد و ضامن است؟
اگر شخصی در جشن عروسی فرزندش، مطرب و نوازندۀ آهنگ مطرب دعوت می کند، آیا پس از اتمام کار آن خواننده و نوازنده، اجرت آن ها را باید داد و ضامن است؟ یا چون کار حرامی بوده است، ضامن نیست؟

باسمه تعالی

اگر تمام آهنگ هایی که نواخته شده یا تمام آوازهایی که خوانده شده است، حرام بوده است، استحقاق دریافت را ندارد، بلکه پرداخت اجرت جایز نیست. ولی اگر برخی از آهنگ ها یا آواز ها حلال بوده اند، به همان اندازه استحقاق اجرت دارد و واجب است پرداخت گردد.

کد سایت fa6677