به نظر حضرت عالی مرجع اعلم کیست؟
به نظر حضرت عالی مرجع اعلم کیست؟

باسمه تعالی

تقلید از حضرت آیت الله هادوی تهرانی صحیح است.

کد سایت fa6641
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید