روزۀ مستحبی زن بدون اذن شوهر چه حکمی دارد؟
روزۀ مستحبی زن بدون اذن شوهر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر زن بخواهد بدون اذن شوهر، روزۀ واجب غیر معین که وقت بجا آوردنش ضیق نشده یا روزۀ مستحبی بگیرد، در صورتی که باعث تضییع حق شوهرش می شود، حرام و باطل است در غیر این صورت، اگر شوهر به صراحت نهی نکند، صحیح و جایز است ولی اگر به صراحت نهی کند، احتیاط مستحب آن است که روزه نگیرد.

کد سایت fa6633
طبقه بندی موضوعی روزه های مستحب