فرمودید «اگر کسی توانایی مالی پرداخت کفاره را ندارد، به هر مقدار که توانایی مالی دارد، صدقه بدهد ... اگر در آینده توان مالی پیدا کرد، بنا بر احتیاط مستحب کفاره را بپردازد.» حال اگر فردی به مقدار توان صدقه داد و بعد از توانایی خواست به احتیاط عمل کند، آیا می تواند مبلغ صدقه را از کفاره کسر کند یا کل کفاره را باید بپردازد؟
در یک استفتائی فرمودید اگر کسی توانایی مالی پرداخت کفاره را ندارد، به هر مقدار که توانایی مالی دارد، صدقه بدهد و اگر این هم میسور نیست، استغفار کند و اگر در آینده توان مالی پیدا کرد، بنا بر احتیاط مستحب کفاره را بپردازد. حال اگر فردی به مقدار توان صدقه داد و بعد از توانایی خواست به احتیاط عمل کند، آیا می تواند مبلغ صدقه را از کفاره کسر کند یا کل کفاره را باید بپردازد؟

باسمه تعالی

برای عمل به احتیاط گفته شده، باید کل مبلغ کفاره را بپردازد.

کد سایت fa6597
طبقه بندی موضوعی کفاره