ده سال پیش روزه ای را بر اثر بیماری نگرفتم و تا سال بعد آن نیز آن را بجا نیاوردم. کفارۀ تأخیر بر حسب آن سال محاسبه می شود یا سال فعلی؟
ده سال پیش روزه ای را بر اثر بیماری نگرفتم و تا سال بعد آن نیز آن را بجا نیاوردم. کفارۀ تأخیر بر حسب آن سال محاسبه می شود یا سال فعلی؟

باسمه تعالی

کفاره بر اساس قیمت زمان پرداخت (یوم الأداء) محاسبه می شود. بنابراین باید قیمت همین سال فعلی را در نظر بگیرید. البته اگر بیماری شما به صورت مستمر تا سال بعد از آن ادامه داشته است، قضا و کفاره ندارد.

کد سایت fa6581
طبقه بندی موضوعی کفاره