آیا پوشیدن طلا باعث باطل شدن روزه می شود؟ اگر لحظه ای طلا بپوشیم بعد آن را برای نماز در بیاوریم و بلافاصله نماز بخوانیم نماز صحیح است؟
آیا پوشیدن طلا باعث باطل شدن روزه می شود؟ اگر لحظه ای طلا بپوشیم بعد آن را برای نماز در بیاوریم و بلافاصله نماز بخوانیم نماز صحیح است؟

باسمه تعالی

1. پوشیدن اشیائی که از طلا ساخته شده اند یا طلاکاری شده اند مانند انگشتر، لباس و ... چه در روزه داری و چه در غیر روزه داری بر مردان حرام است ولی روزه را باطل نمی کند.

2. در فرض گفته شده نماز صحیح است.

کد سایت fa6575