اگر کسی عذر شرعی داشته باشد و نتواند روزه بگیرد و وضع مالی خوبی هم نداشته باشد که کفاره روزه اش را بدهد، تکلیف چیست؟
اگر کسی عذر شرعی داشته باشد و نتواند روزه بگیرد و وضع مالی خوبی هم نداشته باشد که کفاره روزه اش را بدهد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

اگر توانایی مالی ندارد (اصلاً نمی تواند یا پرداخت آن عسر و حرج دارد) به هر مقدار که توانایی مالی دارد، صدقه بدهد و اگر این هم میسور نیست، استغفار کند و اگر در آینده توان مالی پیدا کرد، بنا بر احتیاط مستحب کفاره را بپردازد.

کد سایت fa6569
طبقه بندی موضوعی کفاره