در ماه مبارک رمضان شخصی حالش بد بود. معلوم شد شراب خورده است. حکم کمک به او چیست؟ اگر کسی عمداً به او کمک نکرد، تعزیر دارد؟
در ماه مبارک رمضان ماشینی تصادف کرده بود و شخصی که داخل ماشین بود، حالش بد بود. معلوم شد شراب خورده است. حکم کمک به او چیست در حالی که در روز ماه مبارک رمضان شراب خورده است؟ البته شاید اگر به او کمک نشود می میرد. اگر کمک به او واجب است و کسی عمداً به او کمک نکرد؛ مثلاً به دکتر زنگ نزد یا او را به بیمارستان نرساند و او مرد یا حالش خیلی بدتر شد، آیا این شخصی که کمک نکرد، تعزیر دارد؟ اگر تعزیر دارد، چه مقدار است؟

باسمه تعالی

در هر حال باید به وی کمک کرد و اگر کسی کوتاهی کند و عمداً کمک نکند، گناه کرده است و حاکم شرع می تواند حسب مصلحت، فردی را که کمک نکرده است، با جریمۀ مالی یا شلاق تعزیر کند.