شخصی می گوید که فرض کنید که من به یک نفر ضربه زده بودم و صورتش سرخ شد. ما بعدها رفیق شدیم و سال ها با هم بودیم. اگر به او بگویم، یقیناً مرا حلال می کند. با این وصف آیا واجب است که به او بگویم و حلالیت بطلبم؟
شخصی می گوید که فرض کنید که من به یک نفر ضربه زده بودم و صورتش سرخ شد، از او حلالیت طلب نکردم و او نیز نگفته بود که من به تو حلالیت می دهم ولی ما بعدها رفیق شدیم و سال ها با هم بودیم. احتمال قوی او این قضیه را فراموش کرده است. اگر به او بگویم، یقیناً مرا حلال می کند. با این وصف آیا واجب است که به او بگویم و حلالیت بطلبم؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال نیاز به گفتن و طلب بخشش نیست.

کد سایت fa6523
طبقه بندی موضوعی دیات|حق الناس|توبه