منظور از حاکم شرع کیست؟
منظور از حاکم شرع کیست؟

باسمه تعالی

مقصود فقیه جامع الشرایط است که البته چنین فقیهی دارای شأن ولایت است و در فقه، وظایف و اختیاراتی برای حاکم شرع تعیین شده است که در کتب فقهی مفصل بیان گردیده است.