همسر من نزدیک یک ماه است که پدر و مادرش را ندیده است. پدرش این روزها مریض هم شده است. آن ها در شهری هستند که یک ساعت با ما فاصله دارد. من می خواهم روزه بگیرم ولی نمی شود؛ چون باید صبح زود حرکت کنیم بریم آنجا و غروب حدود چهار راه بیافتیم به سمت خانه خودمان. چه کار باید بکنم که خدا هم از من راضی تر باشد؟
همسر من نزدیک یک ماه است که پدر و مادرش را ندیده است. پدرش این روزها مریض هم شده است و دوست دارد برویم دیدنشان. آن ها در شهری هستند که یک ساعت با ما فاصله دارد و وطن من هم محسوب نمی شود. وطن من همین شهری است که الآن با همسرم زندگی می کنیم. من می خواهم روزه بگیرم ولی نمی شود؛ چون باید صبح زود حرکت کنیم بریم آنجا و غروب حدود چهار راه بیافتیم به سمت خانه خودمان. از طرفی با این شرایط که پدر و مادرش را ندیده و پدرش مریض شده است، نمی توانم بگوم نریم. چه کار باید بکنم که خدا هم از من راضی تر باشد؟ ضمناً پدر و مادر ایشان تابستانها در روستا زندگی می کند ولی در شهر هم خانه دارند. روستایشان خیلی خیلی دور است و ما اصلاً نمی ریم. اگر الآن نرویم، آن ها به روستایشان باز برمی گردند و شاید تا چند ماه دیگر همسرم و پدر و مادرش را نتواند ببیند.

باسمه تعالی

1. سفر در ماه رمضان حرام نیست؛ البته اگر برای فرار از روز باشد، مکروه است.

2. با توضیحی که داده اید فاصله شما تا مقصد سفر کمتر از مسافت شرعی (350 کیلومتر) است و نمازتان کامل و روزه صحیح است و در ماه رمضان واجب خواهد بود.

3. در فرض سؤال شما چه بسا انجام این سفر واجب هم باشد؛ زیرا اگر این سفر انجام نشود، ممکن است پدر و مادر اذیت شوند یا در نظر مردم ترک صلۀ رحم با ایشان محسوب شود که هر دو کار یعنی اذیت آن ها و قطع رحم با ایشان کار حرام هستند. در هر حال تشخیص این امور به عهدۀ شما است. بدانید که رضای خدا در انجام وظیفه است حتی اگر این وظیفه سفر در ماه رمضان باشد و منجر به شکسته شدن نماز یا نگرفتن روزه شود!

کد سایت fa6487
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر