آیا گوشت اسب، حلال است یا حرام یا مکروه؟ اگر مکروه است حد کراهت آن چقدر است؟
آیا گوشت اسب، حلال است یا حرام یا مکروه؟ اگر مکروه است حد کراهت آن چقدر است؟

باسمه تعالی

خوردن گوشت اسب مکروه است و بهتر است تا وقتی ضرورت ندارد، از آن نخورند.

کد سایت fa6434