ارسال عکس از سوی خانم ها برای آقایان یا قرار دادن آن در شبکه‌های اجتماعی چه حکمی دارد؟
در شرایط فعلی که شبکه‌های اجتماعی گسترش فوق العاده ای یافته اند و در این فضا روابط بین زن و مرد شکل های متنوعی دارد. ارسال عکس از سوی خانم ها برای آقایان یا قرار دادن آن در این گونه شبکه ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. ارسال عکس محجبه چه برای آقایان و چه برای خانم ها جایز است؛ مگر اینکه احتمال عقلائی دهید مفسده ای در پی دارد.

2. ارسال عکس از سوی خانم ها برای آقایانی که محرمشان هستند، چه محجبه و چه غیر محجبه، اشکال ندارد.

3. ارسال عکس بدون حجاب شرعی برای غیر محرم فقط و فقط در صورتی جایز است که فرد مزبور قصد جدی ازدواج با این خانم را داشته باشد و عرفاً خواستگار این خانم محسوب شود.

4. قرار دادن عکس خانم ها بدون حجاب شرعی در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای که افراد نامحرم امکان مشاهده آن را داشته باشند، جایز نیست.

5. ارسال عکس بدون حجاب از سوی خانم ها برای تشویق فرد نامحرم به ازدواج جایز نیست.