آیا نماز ریایی، غیر از حکم بطلان، حرام هم هست طوری که اگر نوبه نکند، دارای عذاب اخروی باشد؟
آیا نماز ریایی، غیر از حکم بطلان، حرام هم هست طوری که اگر نوبه نکند، دارای عذاب اخروی باشد؟

باسمه تعالی

نماز ریایی باطل است و اگر در میانۀ نماز واجب ریا کند، کار حرام نیز انجام داده است؛ زیرا باطل کردن نماز واجب، جایز نیست. بنابراین باید توبه کند.

کد سایت fa6381
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز|ریا