من دور از همسرم در شهرستان کار می کنم. به شدت تحت فشار جنسی هستم. آیا می توانم به عکس همسرم نگاه کنم تا ارضا بشوم؟
من دور از همسرم در شهرستان کار می کنم. به شدت تحت فشار جنسی هستم. آیا می توانم به عکس همسرم نگاه کنم و آلتم را بمالم تا ارضا بشوم؟

باسمه تعالی

این کار جایز نیست؛ مگر اینکه در همان حال با همسرتان به صورت تلفنی یا پیامکی یا شبکه های پیام رسان و مانند آن در ارتباط باشید تا این کارتان در نظر عرف استمتاع زوجین از یکدیگر شمرده شود.

 

کد سایت fa6373