آیا گفتن تسبیحات در جایی که نباید گفته شود یا نخواندن حمد در جایی که باید خوانده شود، سجدۀ سهو دارد؟
در یک استفتاء فرموده اید: «اگر در رکعت اول و دوم نماز به خیال اینکه در رکعت سوم و چهارم است، تسبیحات اربعه بخواند و هنوز به رکوع نرفته، به یادش بیاید که در دو رکعت اول است، باید حمد بخواند و بنابر احتیاط مستحب سوره هم بخواند. اما اگر به رکوع رفته است، نمازش صحیح است.» آیا این موارد سجدۀ سهو دارد؟

باسمه تعالی

برای خواندن تسبیحات اربعه در جایی که نباید خوانده شود و نیز برای ترک حمد سجدۀ سهو واجب نیست.

 

کد سایت fa6369
طبقه بندی موضوعی سجده سهو