اگر بخار بول و غائط به مایع تبدیل شود، آیا پاک است یا نجس؟
اگر بخار بول و غائط به مایع تبدیل شود، آیا پاک است یا نجس؟

باسمه تعالی

از آنجا که دیگر به این مایع بول و غائط گفته نمی شود، شرعاً پاک است.

کد سایت fa6342
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات