آیا در قراردادِ سفارش تابلو فرش های خاص زینتی، بافنده فرش می تواند اثر خود را به دیگری بفروشد و برای مشتری اول تابلو دیگری ببافد؟ یا اینکه قرارداد را بهم زده و پولی را که گرفته به مشتری پس دهد؟
آیا در قراردادِ سفارش تابلو فرش های خاص زینتی، بافنده فرش می تواند اثر خود را به دیگری بفروشد و برای مشتری اول تابلو دیگری ببافد؟ یا اینکه قرارداد را بهم زده و پولی را که گرفته به مشتری پس دهد؟ به طور کلی در صورتی که از تحویل کار خودداری کند، آیا قیمت روز یک تابلو فرش را می توان از او مطالبه کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر مواد اولیه برای تولید تابلو فرش از آنِ کارفرما است و کارپذیر صرفاً کار بافندگی را انجام می دهد، باید همان تابلوی اول را که با همان مواد اولیه تهیه کرده است، تحویل دهد. اما اگر مواد اولیه توسط خود کارپذیر تأمین شود و از او خواسته شده که یک تابلویی با خصوصیات فلان ببافد، کارپذیر می تواند تابلوی اول خود را که حسب فرض دارای همان خصوصیات است، به کارفرما تحویل ندهد و تابلوی دیگری با همان خصوصیات برای وی ببافد. ولی اگر از وی خواسته شده اولین کاری که دارای آن خصوصیات است، ارائه کند، باید همان تابلو اول را که دارای همان خصوصیات است، تحویل دهد و اگر چنین نکرد و آن را با دیگری معامله کرد، کار حرامی کرده است؛ هرچند معامله اش صحیح است.

2. این نوع قراردادها لازم و الزام آور هستند و کارپذیر حق فسخ آن را ندارد.

3. اگر در جایی که کارپذیر باید تابلویی را تحویل دهد، از تحویل آن به کارفرما امتناع کند، می توان به حاکم شرع (محاکم قضایی) مراجعه کرد تا وی را مجبور به تسلیم تابلو کند و اگر باز هم امتناع کرد، حاکم خود رأساً باید با توسل به ابزارهای حکومتی تابلو مزبور را از کارپذیر دریافت می کند و به کارفرما تحویل دهد. اگر کارفر در نهایت موفق به دریافت تابلو نشد، می تواند ارزش روز تابلو را از کارپذیر بگیرد.