اگر شخصی در مجلس عروسی می رقصد و آن مجلس هم جداگانه است، می توان برای نماز به او اقتدا کرد؟
اگر شخصی در مجلس عروسی می رقصد و آن مجلس هم جداگانه است، می توان برای نماز به او اقتدا کرد؟

باسمه تعالی

اگر رقص مزبور از نوع حرام نباشد؛ یعنی محرک شهوت نباشد و مفسده ای در پی نداشته باشد، از این جهت خدشه ای در عدالت وی ایجاد نمی شود؛ هرچند بهتر است فردی که مرتکب چنین کاری می شود از امامت جماعت پرهیز کند و بهتر است متدینین نیز از اقتدا به چنین فردی اجتناب کنند؛ البته اگر امام جماعت شدنش در نظر عرف باعث هتک احترام نماز جماعت می گردد، باید از امامت جماعت پرهیز کند.

کد سایت fa6330
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت