اگر هنگام وضو بعد از شستن بار اول دست چپ، ببینیم دست به اندازۀ کافی برای مسح رطوبت ندارد، آیا می شود برای بار دوم آب بریزیم تا رطوبت به دست برسد؟ اگر بعد از بار دوم باشد، از کجا باید رطوبت بگیریم؟
اگر هنگام وضو بعد از شستن بار اول دست چپ، ببینیم دست به اندازۀ کافی برای مسح رطوبت ندارد، آیا می شود برای بار دوم آب بریزیم تا رطوبت به دست برسد؟ در این فرض آیا باید مقداری دست هم بکشیم؟ یا باید کاملاً دست بکشیم و بشوییم؟ اگر کمبود رطوبت، بعد از بار دوم باشد، از کجا باید رطوبت بگیریم؟ آیا فقط از ریش یا جاهای دیگر هم می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر کمبود رطوبت برای مسح بعد از شستن بار اول دست چپ باشد، می تواند یکبار دیگر دست چپ را به نیت وضو بشوید و یکبار شستن وقتی تحقق می یابد که آن عضو به طور کامل شسته شود و تعداد دفعات آب ریختن ملاک نیست.

2. آنچه در وضو شرط است، شستن اعضای وضو است و دست کشیدن در وضو واجب نیست.

3. در صورتی که کمبود رطوبت بعد از بار دوم باشد، شستن دست چپ برای بار سوم اگر به قصد وضو نباشد، حرام نیست ولی به قصد وضو جایز نیست و در هر حال رطوبتی که از شستن سوم حاصل می شود، رطوبت خارج از وضو محسوب می گردد و مسح با آن وضو را باطل می کند. بنابراین برای مسح لازم نیست از ریش خود رطوبت بگیرد و می تواند از سایر اعضا رطوبت بگیرد.

 

کد سایت fa6322
طبقه بندی موضوعی وضو