دربارۀ 60 فقیر در کفارۀ روزه که باید به ایشان طعام داد، اگر فقیر سنی یا غیر مسلمان باشد، صحیح است؟
دربارۀ 60 فقیر در کفارۀ روزه که باید به ایشان طعام داد، اگر فقیر سنی یا غیر مسلمان باشد، صحیح است؟

باسمه تعالی

می توان برای «تألیف قلوب»* کفارۀ مزبور را به فقرای سنی یا غیر مسلمان پرداخت.

 

* نزدیک کردن دل های این افراد نسبت به اسلام و مسلمین.

کد سایت fa6315
طبقه بندی موضوعی کفاره