آیا شرعاً پیروان زرتشت نجس هستند و مراودات با آن ها مشکل شرعی دارد؟
آیا شرعاً پیروان زرتشت نجس هستند و مراودات با آن ها مشکل شرعی دارد؟

باسمه تعالی

1. پیروان زرتشت در حکم اهل کتاب هستند و از نظر فقهی پاک محسوب می شوند.

2. معاشرت با غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، اشکال ندارد و اساساً نجاست یا طهارت آن ها تأثیر در بحث معاشرت با ایشان ندارد، بلکه اگر معاشرت با آن ها زمینۀ آشنایی ایشان با معارف اسلام یا هدایت به اسلام را فراهم کند، بسیار مطلوب نیز هست؛ البته اگر معاشرت با آنان اثر سوء داشته باشد، اشکال دارد.