اگر بر اثر امر به معروف و نهی از منکر دل کسی بشکند، آیا شخص نهی کننده مسئول است و باید جبران کند؟
اگر بر اثر امر به معروف و نهی از منکر دل کسی بشکند، آیا شخص نهی کننده مسئول است و باید جبران کند؟

باسمه تعالی

اگر امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط کاملش انجام شود، چیزی بر عهدۀ امر کننده و نهی کننده نیست؛ البته امر به معروف و نهی از منکر را حتی الامکان با زبان نرم و تأثیر گذار انجام دهید.

کد سایت fa6275