سلام آخری نماز یعنی «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» را از اولش نگفتم و فقط گفتم «و رحمة الله و برکاته» هنوز از تشهد کامل بلند نشده بودم، فقط روی پنجۀ پایم بودم و هنوز رو به قبله بودم، دوباره برای احتیاط سلام آخری را به طور کامل گفتم، آیا نمازم باطل شده است؟
سلام آخری نماز یعنی «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» را از اولش نگفتم و فقط گفتم «و رحمة الله و برکاته» بعد که سه تکبیر هم گفتم و داشتم مهر را جمع می کردم، هنوز از تشهد کامل بلند نشده بودم، فقط روی پنجۀ پایم بودم و هنوز رو به قبله بودم، دوباره برای احتیاط سلام آخری را به طور کامل گفتم و بعد سه تا تکبیر بعدش را گفتم البته به صورت صوری گفتم و اصلاً به تلفظش دقت نکردم و سپس دو تا سجدۀ سهو رفتم. آیا نمازم باطل شده است؟

باسمه تعالی

1. گفتن «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» در آخر نماز واجب است.

2. اگر کسی از روی سهو و فراموشی، این سلام یا بعضی از قسمت های آن را نگوید و هنگامی به یاد آورد که هنوز صورت نماز به هم نخورده و چیزی که عمدی و سهویِ آن، نماز را باطل می کند، نیز انجام نداده است، باید سلام را به طور کامل بگوید و نمازش صحیح است و نیازی به سجدۀ سهو نیست. اما اگر صورت نماز به هم خورده یا چیزی که عمدی و سهویِ آن، نماز را باطل می کند، از وی سر زده باشد، نمازش تمام شده است و به همان صورت صحیح است.

3. اگر کسی شک کند که سلام آخر را به طور کامل گفته است یا نه، اگر وارد تعقیبات نماز شده باشد یا صورت نماز به هم خورده باشد یا چیزی که عمدی و سهویِ آن، نماز را باطل می کند، از وی سر زده باشد، به شک خود اعتنا نکند. در غیر این صورت باید سلام را به طور کامل بگوید.

4. با توضیحات گفته شده، نماز شما صحیح بوده است.

کد سایت fa6268
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|سجده سهو