آیا در گفتگوهای تلفنی یا پیامکی یا اینترنتی (صوتی و نوشتاری) که بین دو نفر انجام می شود. شرعاً جواب سلام واجب است؟
آیا در گفتگوهای تلفنی یا پیامکی یا اینترنتی (صوتی و نوشتاری) که بین دو نفر انجام می شود. شرعاً جواب سلام واجب است؟

باسمه تعالی

1. پاسخ به سلامِ در گفتگوی تلفنی یا گفتگوی اینترنتی (صوتی و تصویری) واجب است.
2. پاسخ به سلام کتبی مانند سلام در نامه، پیامک و پیام شبکه های اجتماعی واجب است؛ مگر این که در نزد عقلا یا در عرف آن زمان و مکان، ارسال متن جواب نامه و پیامک و پیام، به منزلۀ پاسخ سلام محسوب شود که در این صورت می توان به همان متن ارسالی اکتفا کرد.

کد سایت fa6264