بخشیدن لباس نجس شده به مراکز خیریه چه حکمی دارد؟ آیا لازم است در مورد متنجس بودن لباس اطلاع داده شود؟
بخشیدن لباس نجس شده به مراکز خیریه چه حکمی دارد؟ آیا لازم است در مورد متنجس بودن لباس اطلاع داده شود؟

باسمه تعالی

1. اشکال ندارد.

2. واجب نیست اطلاع داده شود.

 

کد سایت fa6249
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات