اگر زوج با زوجه تماس تلفنی بگیرد (به جهت لذت یا جهتی دیگر...)، آیا پاسخ ندادن به تلفن وی توسط زوجه مصداق عدم تمکین زوجه می باشد؟
اگر زوج با زوجه تماس تلفنی بگیرد (به جهت لذت یا جهتی دیگر...)، آیا پاسخ ندادن به تلفن وی توسط زوجه مصداق عدم تمکین زوجه می باشد؟

باسمه تعالی

استمتاع زوجین از یکدیگر به صورت تلفنی جایز است. اگر استمتاع تلفنی عرفاً از موارد متعارف و رایج در استمتاعات زوجین شمرده شود و زوجه بداند زوج به قصد استمتاع تماس گرفته است و برای پاسخ ندادن عذر موجه و مشروعی نداشته باشد، پاسخ ندادن به تماس شوهر از مصادیق عدم تمکین محسوب می گردد.

کد سایت fa6245