گاهی مجلس عروسی در همسایگی برگزار می‌شود و تبدیل به مجلس گناه می‌شود و همسایگان را نیز آزار دهد. اگر به پلیس اطلاع دهیم، اشکال دارد؟
گاهی مجلس عروسی در همسایگی برگزار می‌شود، در حالی که تبدیل به مجلس گناه می‌شود و همسایگان را نیز آزار دهد. در این صورت وظیفه چیست؟ اگر به پلیس اطلاع دهیم، اشکال دارد؟ البته ممکن است این همسایه دلخور شود و بعداً مشکلاتی برای ما بوجود آورد؟

باسمه تعالی

در صورتی که احتمال اثرگذاری باشد و مفسده ای بیشتر از مفاسد این جلسات در پی نداشته باشد و برای شما خطری نباشد، به عنوان نهی از منکر، خبر دادن به مراجع قضایی یا انتظامی واجب است.