آیا خرید و فروش سهام شرکتی که بخش کوچکی از درآمد آن ربوی است، حلال می باشد؟
آیا خرید و فروش سهام شرکتی که بخش کوچکی از درآمد آن ربوی است، حلال می باشد؟

باسمه تعالی

خرید و فروش سهام چنین شرکتی جایز است اما استفاده از سود حاصل از بخش ربوی آن حرام است.

کد سایت fa6241
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|مسائل متفرقه تجارت