اگر پزشکی برای درمان بیمار خود، آهنگ مناسب رقص تجویز کند، آیا آن بیمار می تواند در حد ضرورت به آن آهنگ گوش دهد؟
اگر پزشکی برای درمان بیمار خود، آهنگ مناسب رقص تجویز کند، آیا آن بیمار می تواند در حد ضرورت به آن آهنگ گوش دهد؟

باسمه تعالی

گوش دادن آهنگی که مناسب رقص شهوت انگیز باشد، حرام است. اگر پزشک حاذق و مورد اعتماد چنین آهنگی را تجویزی کرده است، گوش دادن به آن، به مقداری که برای درمان لازم باشد، حرام نیست؛ البته اینکه یک نوع بیماری وجود داشته باشد که با موسیقی مطرب و حرام درمان شود، فرض نادر است.

کد سایت fa6231