اگر شخصی در رکعت اول یا دوم نماز، از روی اشتباه تسبیحات اربعه بگوید و هنوز به رکوع نرفته باشد چه باید کند؟ اگر به رکوع رفت و بعد از آن فهمید چه باید کند؟ اگر شخص در این حالت امام جماعت باشد، وظیفۀ مأمومین چیست؟
اگر شخصی در رکعت اول یا دوم نماز، از روی اشتباه تسبیحات اربعه بگوید و هنوز به رکوع نرفته باشد چه باید کند؟ اگر به رکوع رفت و بعد از آن فهمید چه باید کند؟ اگر شخص در این حالت امام جماعت باشد، وظیفۀ مأمومین چیست؟

باسمه تعالی

اگر در رکعت اول و دوم نماز به خیال اینکه در رکعت سوم و چهارم است، تسبیحات اربعه بخواند و هنوز به رکوع نرفته، یادش بیاید که در دو رکعت اول است، باید حمد بخواند و بنابر احتیاط مستحب سوره هم بخواند. اما اگر به رکوع رفته است، نمازش صحیح است. در این حکم فرقی نمی کند که این مسأله برای امام در نماز جماعت پیش آید یا برای فردی در نماز فرادی رخ دهد.

کد سایت fa6211
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|نماز جماعت