آیا خرید و فروش «بیمه» جایز است؟ آیا خرید و فروش «تعهد» جایز است؟
1. آیا خرید و فروش بیمه جایز است؟ یعنی بنده یک بیمه ای را از شرکت بیمه خریداری نمایم و سپس به شخص دیگری به قیمت بالاتر یا پایین تر، بسته به ارزش روز آن بفروشم و از آن لحظه به بعد شرکت بیمه نسبت به شخص دوم تعهد خواهد داشت. 2. آیا بیمه یک نوع تعهد است؟ و اگر جواب مثبت است و اگر جواب سؤال اول هم مثبت است، آیا می توان هر نوع تعهدی را خرید و فروش کرد؟ مثلاً حتی اگر مفاد همان تعهدی که قرار است معامله شود، یک تعهدی نسبت به خرید یا فروش باشد؟

باسمه تعالی

1. اگر خرید و فروش بیمه، غرض عقلائی مشروع داشته باشد و ممنوعیت قانونی نداشته باشد، جایز است.

2. خرید و فروش تعهدات با رعایت سه شرط ذیل جایز است:

الف ـ مفاد تعهد امر مشروعی باشد مانند تعهد به ساخت مدرسه.

ب ـ غرض عقلائی مشروعی برای خرید و فروش آن وجود داشته باشد.

ج ـ ممنوعیت قانونی برای خرید و فروش وجود آن نداشته باشد.

کد سایت fa6202
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بیمه