اگر کامیون یا وانت باری واژگون شد، آیا مسلمین جهت جلوگیری از حیف و میل مواد غذایی حق استفاده از آن ها را دارند؟ یا اینکه سرقت است؟
اگر کامیون یا وانت باری واژگون شد، آیا مسلمین جهت جلوگیری از حیف و میل مواد غذایی حق استفاده از آن ها را دارند؟ یا اینکه سرقت است؟

باسمه تعالی

استفاده از این میوه ها بدون اجازۀ مالک آن ها جایز نیست؛ مگر در جایی که مالک در دسترس نیست و اگر میوه ها به حال خود رها شوند، فاسد می گردند و اسراف می شود، بلکه در این فرض استفاده از آن واجب است. در هر حال کسی که از این میوه ها استفاده می کند، ضامن است و باید معادل آن را به مالک بپردازد.

کد سایت fa6138
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس