می دانیم روزۀ مستحبی را با دعوت می شود افطار کرد و بلکه مستحب است افطار کرد. حال اگر به جلسه ای دعوت شویم و جلوی ما چای بگذارند، آیا این هم از مصادیق دعوت است؟
می دانیم روزۀ مستحبی را با دعوت می شود افطار کرد و بلکه مستحب است افطار کرد. حال اگر به جلسۀ اداری دعوت شویم و یا به دفتر یکی از مراجع برویم و بنا بر رویۀ جلسات و دفاتر آقایان جلوی همه و از جمله ما چای بگذارند، آیا این هم از مصادیق دعوت است؟

باسمه تعالی

مورد یاد شده نیز در نظر عرف دعوت به خوردن و آشامیدن است و افطار در این مورد مستحب است؛ هرچند فرد نسبت به روزه دار بودن شما آگاه نباشد.

کد سایت fa6124