شخصی در هنگام غسل جنابت، حکم ترتیب اعضا در غسل را نمی دانست و اول بدنش و بعد سرش را می شوید. آیا غسل این شخص صحیح است یا نه؟
شخصی در هنگام غسل جنابت، حکم ترتیب اعضا در غسل را نمی دانست و اول بدنش و بعد سرش را می شوید. آیا غسل این شخص صحیح است یا نه؟ آیا جاهل قاصر یا مقصر بودنش فرق دارد؟

باسمه تعالی

اگر از روی ندانستن مسأله ترتیب در غسل (اول سرو گردن سپس تمام بدن) را رعایت نکند، غسلش باطل است و فرقی بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیست.

 

کد سایت fa6123
طبقه بندی موضوعی اغسال