آیا مسح باید در فرق سر کشیده شود یا در کناره های سر هم می شود؟
آیا مسح باید در فرق سر کشیده شود یا در کناره های سر هم می شود؟

باسمه تعالی

مسح سر باید روی قسمتی از جلوی سر یعنی سطح افقیِ ما بین فرق سر تا پیشانی انجام پذیرد.

کد سایت fa6055
طبقه بندی موضوعی وضو