فرض کنیم قسمتی از محل مسح پاها به قدری خیس باشد که آب مسح غلبه پیدا نکند اما قسمتی خشک باشد. آیا اگر مسح بر روی تمام آن قسمت ها چه خیس و چه خشک با هم انجام شود، صحیح است؟
فرض کنیم قسمتی از محل مسح پاها به قدری خیس باشد که آب مسح غلبه پیدا نکند اما قسمتی خشک باشد. آیا اگر مسح بر روی تمام آن قسمت ها چه خیس و چه خشک با هم انجام شود، صحیح است؟

باسمه تعالی

مسح به صورتی که در سؤال آمده است، اشکال ندارد.

کد سایت fa6047
طبقه بندی موضوعی وضو